รายชื่อร่องน้ำขนาดเล็ก
ที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ลำดับที่
ชื่อร่องน้ำ - จังหวัด
ขนาดร่องน้ำ (เมตร)
อยู่ในเขตรับผิดชอบ
กว้าง
ยาว
ลึก
1.
คลองบางจาก จ.เพชรบุรี
10
2,000
1.5

อบต.บางจาก อ.เมือง
อบต.ชั้น 5 โทร. 01-7360626

2.
คลองบางครก จ.เพชรบุรี
20
1,500
1.5

อบต.บางครก อ.บ้านแหลม
(อบต.ชั้น 5) โทร.032-450484

3.
คลองบางอิน จ.เพชรบุรี
20
2,000
1.00
อบต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม
(อบต.ชั้น 5) โทร. 032-501254
4.
คลองบางขุนไทร จ.เพชรบุรี
20
2,000
1.00
อบต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม
(อบต.ชั้น 5) โทร. 032-501254
5.
คลองบางอินนอก จ.เพชรบุรี
15
2,000
1.00
อบต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม
(อบต.ชั้น 5) โทร. 032-501305
6.
คลองวัดเก่า จ.เพชรบุรี
10
2,000
1.00
อบต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม
(อบต.ชั้น 5) โทร. 032-501305
7.
คลองปากทะเล จ.เพชรบุรี
15
2,000
1.00
อบต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม
(อบต.ชั้น 5) โทร. 032-501305
8.
แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
15
500
1.50
อบต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม
(อบต.ชั้น 5) โทร. 032-441209
9.
บางทะลุ จ.เพชรบุรี
10
500
2.00

อบต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม
(อบต.ชั้น 5) โทร. 032-441209
และเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อ.เมือง โทร.032-441173

10.
คลองหัวตาล จ.เพชรบุรี
15
400
1.5
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อ.เมือง (ชั้น 7) โทร.032-478018
11.
คลองบางกุฬา จ.เพชรบุรี
10
1,500
1.5
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อ.เมือง โทร.032-478018
12.
คลองบ้านโตนดน้อย จ.เพชรบุรี
10
1,000
1.5
อบต.หนองขนาน อ.เมือง
โทร.032-457303
13.
คลองนา จ.เพชรบุรี
20
600
1.5
อบต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง
(อบต.ชั้น 5) โทร. 032-443045
14.
คลองตากบ จ.เพชรบุรี
10
500
1.5
อบต.หนองศาลา อ.ชะอำ
โทร. 032-448382
อบต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง
โทร.032-443045
15.
คลองบางเก่า จ.เพชรบุรี
10
200
2.0

อบต.บางเก่า อ.ชะอำ
(อบต.ชั้น 5)โทร.032-448348

16.
คลองบ้านท่า จ.เพชรบุรี
10
300
1.5
อบต.บางเก่า อ.ชะอำ
(อบต.ชั้น 5) โทร.032-448348
17.
คลองบางกราน้อย จ.เพชรบุรี
10-20
2,000
2.0
เทศบาลตำบลชะอำ อ.ชะอำ
โทร.032-471123
18.
คลองเขาตะเกียบ
จ.ประจวบคีรีขันธ์
15
8,000
1.5

เทศบาลตำบลหัวหิน อ.หัวหิน
โทร.032-512340, 032-511347

19.
คลองบางปู จ.ประจวบคีรีขันธ์
15
300
2.0
อบต.สามร้อยยอด
กิ่ง อ.สามร้อยยอด
โทร. 032-559022
20.
คลองบ้านเขาแดง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
20
1,350
2.0
อบต.เขาแดง อ.กุยบุรี
โทร.032-619074
21.
คลองบ้านทุ่งน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
15
1,000
1.8
อบต.เขาแดง อ.กุยบุรี
โทร.032-619074
22.
คลองกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
10
2,000
1.5
อบต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี
โทร.032-603736
อบต.บ่อนอก อ.เมือง
โทร. 032-619016
23.
คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์
15
300
2.0
อบต.คลองวาฬ อ.เมือง
โทร.032-661703
24.
คลองบ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์
20
2,000
2.0
อบต.บ่อนอก อ.เมือง
032-619016
25.
คลองบางนางรม
จ.ประจวบคีรีขันธ์
10
100
1.5
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
อ.เมือง โทร.032-602341,
032-611150
26.
คลองห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์
20
200
1.5

อบต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก
โืทร.032-574019

27.
คลองบางกุ่ม จ.ประจวบคีรีขันธ์
15
300
1.5
อบต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก
โทร.032-574519
28.
คลองกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์
10
480
1.2
อบต.ธงชัย อ.บางสะพาน
โทร.032-695311
และเทศบาลตำบลบ้านกรูด
อ.บางสะพาน โทร.032-695337
29.
บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
10
140
1.5
อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน
โทร.032-548212-3
30.

คลองหนองบัว จ.ชุมพร

15
1,000
1.5
อบต.สวนแตง
31.
คลองปะทิว จ.ชุมพร
15
1,500
1.5
อบต.ปากคลอง
32.
จมูกโพรง จ.ชุมพร
10
1,000
1.5
อบต.บางมะพร้าว
33.
คลองสามเสียม จ.ชุมพร
20
400
1.4
อบต.นาชะอัง
34.
คลองสามแก้ว จ.ชุมพร
10
1,200
1.5
อบต.นาชะอัง
35.
คลองทุ่งคา จ.ชุมพร
15
1,000
1.5
อบต.ทุ่งคา
36.
คลองทุ่งมหา จ.ชุมพร
10
2,490
1.2
อบต.ปากคลอง
37.
คลองบางโหลง จ.ชุมพร
20
2,000
1.2
อบต.นาทุ่ง
38.
คลองบางสน จ.ชุมพร
10
1,100
1.5
อบต.ชุมโค, อบต.บางสน
39.
คลองพนังตัก จ.ชุมพร
15
1,500
2.0
อบต.นาชะอัง, อบต.นาทุ่ง
40.
ละแม จ.ชุมพร
15
1,700
2.0
อบต.ละแม
41.
บางเจริญ จ.ชุมพร
1
1,600
1.5
อบต.ท่ายาง
42.
คลองวิสัย จ.ชุมพร
15
1,500
1.5

อบต.วิสัยเหนือ, อบต.วิสัยใต้

43.
คลองหัววัว จ.สุราษฎร์ธานี
20
5,000
1.5
อบต.เสม็ด
44.
เกาะพลวย อ่าว 1 (ร่อง 1)
จ.สุราษฎร์ธานี
10
330
1.0
เทศบาลเกาะสมุย
45.
เกาะพลวย อ่าว 1 (ร่อง 2)
จ.สุราษฎร์ธานี
10
450
1.0
เทศบาลเกาะสมุย
46.
เกาะพลวย อ่าว 2
จ.สุราษฎร์ธานี
10
245
1.0
เทศบาลเกาะสมุย
47.
เกาะพลวย อ่าว 3
จ.สุราษฎร์ธานี
10
500
1.0
เทศบาลเกาะสมุย
48.
เกาะพลวย อ่าว 4
จ.สุราษฎร์ธานี
10
380
1.0
เทศบาลเกาะสมุย
49.
คลองลิปะใหญ่ (เกาะสมุย)
จ.สุราษฎร์ธานี
15
1,000
1.5
เทศบาลเกาะสมุย
50.
พุมเรียง จ.สุราษฎร์ธานี
20
500
1.5
เทศบาลตำบลพุมเรียง
51.
อ่าวศรีธนู จ.สุราษฎร์ธานี
10
370
1.5
อบต.เกาะพะงัน
52.
หาดริ้น จ.สุราษฎร์ธานี
20
140
1.5
อบต.บ้านใต้
53.
คลองคันธุลี จ.สุราษฎร์ธานี
15
200
1.5
อบต.คันธุลี
54.
คลองท่าม่วง จ.สุราษฎร์ธานี
20
400
1.5
อบต.วัง
55.
คลองปากกิ่ว จ.สุราษฎร์ธานี
15
300
1.5
อบต.วัง
56.
คลองปากบาง จ.สุราษฎร์ธานี
15
250
1.5
เทศบาลเกาะสมุย

57.

58.

คลองเฉงอะ จ.สุราษฎร์ธานี

คลองกระแดะ จ.สุราษฎร์ธานี

20

30

700

4,000

1.5

1.5

อบต.ตะเคียนทอง

อบต.ตะเคียนทอง

59.
อ่าวเทียน (บ้านใต้)
จ.สุราษฎร์ธานี
20
400
1.5
อบต.บ้านใต้, อบต.เกาะพะงัน
60.
โฉลกบางเก่า จ.สุราษฎร์ธานี
20
700
1.5
อบต.เกาะพะงัน