ประวัติความเป็นมา    


กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ. ศ. 2534 – 2536 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาส่วนราชการในสังกัด ให้สามารถรับผิดชอบงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลง ไปตามสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้กำหนดหน่วยงานใหม่ในกองขุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลขึ้นอีก 1 แห่ง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคือ ศูนย์ขุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ 4 เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเพื่อรับผิดชอบงานบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและปฏิบัติภารกิจพัฒนาชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีลำดับการดำเนินงาน ดังนี้

พฤศจิกายน
2534

สำนักงาน ก. พ. มีหนังสือที่ นร.0707/2871 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2534
เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ในกรมเจ้าท่า ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่ง
เป็นแผนอัตรากำลัง 3 ปี ในกรมเจ้าท่า สำหรับปีงบประมาณ 2534-2536
ธันวาคม
2534
สำนักงาน ก. พ. มีหนังสือที่ นร. 0706/1/4878 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการและ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ได้มีมติรับ
ทราบการจัดข้าราชการเข้าดำรงตำแหน่ง และอนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งนั้น กรมเจ้าท่า มีคำสั่งที่ 1511/2534 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ศูนย์ขุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ 4 เป็นส่วนราชการที่กำหนดขึ้นใหม่
ตามคำสั่งนี้
พฤษภาคม
2535
โอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ จำนวน 21 คน จากส่วนกลาง ขล. ศูนย์ฯ สงขลา, ศูนย์ฯ
จันทบุรี ไปที่ศูนย์ขุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2535
ธันวาคม
2536

กองขุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล มีบันทึกข้อความที่ คค 0503/98  ลงวันที่ 7
ธันวาคม 2536 เรื่อง ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ ที่ศูนย์ขุดและรักษา
ร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ตั้งแต่วันที่
3 มกราคม 2537

มกราคม
2537

วันที่ 3 มกราคม 2537 ตั้งสำนักงานศูนย์ขุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ 4
(สุราษฎร์ธานี) โดยเช่าอาคารของเอกชนเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ เลขที่ 31/48
ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรกฎาคม
2537

กรมเจ้าท่ามีคำสั่งที่ 695/2537 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ปฏิบัติราชการที่
ศูนย์ขุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 28 คน ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2537

กันยายน
2539

ซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ บริเวณถนนตลาดล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 17,500,000 บาท ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ค. ส. ล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 450 ตารางเมตร งบประมาณ 2,870,000 บาท
กันยายน 2540 ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ค . ส. ล. 3 ชั้น 12 หน่วย
งบประมาณ 3,468,000 บาท

กันยายน
2541

ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ค. ส. ล. พื้นที่ใช้สอย 1,550 ตารางเมตร เขื่อนกันดิน
ค. ส. ล. ยาว 110 เมตร รั้วคอนกรีต เสาธง ป้อมยามงบประมาณ 25,120,000 บาท

เมษายน
2542

ก่อสร้างอาคารเก็บอะไหล่เรือขุด พื้นที่ใช้สอย 240 ตารางเมตร งบประมาณ
1,344,000 บาท
ตุลาคม
2546
เปลี่ยนชื่อส่วนราชการจาก ศูนย์ขุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ 4
(สุราษฎร์ธานี)
เป็น ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6
(สุราษฎร์ธานี)
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ . ศ . 2545

ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) เป็นหน่วยงานระดับฝ่ายในส่วนภูมิภาคที่ขึ้นตรงกับสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า มีภารกิจหลักในการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง