ปัญหาและอุปสรรค

1. เครื่องมือ

เรือขุด เรือพี่เลี้ยง มีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี สภาพของเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล
อุปกรณ์การขุด และระบบต่าง ๆ ชำรุดบ่อย เสียเวลาและงบประมาณในการซ่อมบำรุง
อะไหล่ของแท้ต้องซื้อจากต่างประเทศ ราคาแพงและใช้เวลาส่งของนาน เนื่องจาก
ผู้แทนจำหน่ายไม่มีอะไหล่สำรองเก็บไว้ อะไหล่บางประเภทต้องสั่งล่วงหน้าหลาย
เดือนเพราะเลิกผลิตรุ่นนั้นแล้ว

2. ค่าใช้จ่าย
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอะไหล่ต่างๆ  มีการปรับเปลี่ยนราคาตลอดเวลา ทำให้การประมาณการงบประมาณในการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน
3. คลื่นลมในทะเล
สภาพธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงเดือน พ.ย.-เม.ย. ฝั่งอ่าวไทยมคลื่นลมแรงทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่วนในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย.เป็นช่วงคลื่นลมสงบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล แต่เป็นช่วงเดียวกันกัับที่ประชาชนที่ประกอบอาชีพทางทะเลมีความต้องการให้ร่องน้ำมีความลึกและเดินเรือได้ด้วยความสะดวกเช่นกัน แต่ด้วยข้อจำกัดด้านเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ปฏิบัติงาน จึงสามารถปฏิบัติงานขุดลอกได้บางร่องน้ำเท่านั้น ประกอบกับในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. เป็นช่วงได้งบประมาณใหม่ ทำให้ต้องเร่งปฏิบัติงานขุดลอกในช่วงต้นปีงบประมาณ จึงทำให้การปฏิบัติงานได้ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาด้านคลื่นลมดังกล่าวข้างต้น
4. พื้นที่ทิ้งวัสดุขุดลอก
เนื่องจากบางร่องน้ำ ประชาชนประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ ปลาในกระชัง ฯลฯ บริเวณใกล้ร่องน้ำ ทำให้เกิดผลกระทบจากการทิ้งวัสดุที่ได้จากการขุดลอก และไม่ต้องการให้ทำการขุดลอก ในขณะเดียวกันผู้ประกอบอาชีพเรือประมงหรือเรืออื่นๆ ต้องการให้ปฏิบัติงานขุดลอก เพื่อให้ร่องน้ำลึก และเดินเรือเข้า-ออกได้สะดวกก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ประกอบอาชีพทั้ง 2 ฝ่าย และเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานขุดลอก