ข้อมูลทั่วไป ภารกิจหลัก


         ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคอยู่ใน
การกำกับดูแลและบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมการขนส่ง
ทางน้ำและพาณิชยนาวี มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบคือพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่
จังหวัดเพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร และสุราษฎร์ธานี  

ภารกิจหลัก   ได้แก่
1. ดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ชาวเรือและผู้ใช้เส้นทาง
    สัญจรทางน้ำ สามารถเดินเรือเข้าออกได้สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็ว
2. ซ่อมบำรุงรักษาเรือขุด เรือพี่เลี้ยง เรือบรรทุกรถขุด รถขุด รถยก อุปกรณ์การขุดลอกและยานพาหนะ
3. ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ พัสดุต่างๆ
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่
    เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

วิสัยทัศน์
       โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าใจเข้าถึง บก น้ำ อากาศ ร่วมประสานพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทาง

พันธกิจ
1. ดำเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติการอื่นใด ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการคมนาคมและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความสะดวกแก่ประชาชน
    และการกระจายอย่างเหมาะสม
2. พัฒนาระบบการคมนาคมและขนส่งโดยรักษาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพที่ดี
3. ส่งเสริมระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและมวลชนครั้งละมาก ๆ และ
    ให้ระบบต่าง ๆ เชื่อมโยงกัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการกำกับ และการให้บริการประชาชน ให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
    โดยกำหนดภารกิจ ดังนี้
    1. ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำตามที่ส่วนแผนบำรุงรักษาร่องน้ำกำหนดครบทุกร่องน้ำ โดยใช้
        ระยะเวลา และงบประมาณไม่เกินกรอบที่ทาง สพบ.กำหนด
    2. หากมีระยะเวลาเหลือในปีงบประมาณ และทาง สพบ. สนับสนุนงบประมาณให้ดำเนิน
        การขุดลอกร่องน้ำอื่น ๆ ที่รอบรรจุเข้าแผนงาน หรือที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน
    3. ในแต่ละหน่วยปฏิบัติงานขุดลอก และชุดปฏิบัติงานขุดลอก ให้แข่งขันกันปฏิบัติงานใน
        แต่ละกะปฏิบัติงานโดยให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณงาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักร   เครื่องมือ         
        ตามเกณฑ์ที่กำหนด
    4. ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ แต่ละกะปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติงานให้ได้ระยะทางและ ปริมาณดินที่เหมาะสมกับ
    สภาพความหนาของชั้นดิน และชนิดของดินที่ขุด โดยเครื่องมือ เครื่องจักร ไม่เกิดความ
    ชำรุดเสียหายจากเหตุขาดการเอาใจใส่ดูแล
2. เชิงคุณภาพ ขุดลอกร่องน้ำได้ตามเกณฑ์ความลึก ความกว้าง และ ระยะทางไม่น้อยกว่า 95 %  ของเกณฑ์ที่กำหนด
3. ระยะเวลา แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ สพบ. กำหนด