ทำเนียบ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)
นายวาทินทร์ พรรณารุโณทัย

1 มกราคม 2535 - 2 มกราคม 2537
นายภาณุ พงษ์หิรัญ

3 มกราคม 2537 - 30 สิงหาคม 2545
นายณัฐชัย  พลกล้า

30 สิงหาคม 2545 - 1 พฤษภาคม 2547
นายมานพ  เขม้นงาน

1 พฤษภาคม 2547 - ปัจจุบัน