โครงสร้างการบริหารงาน
สำนักงาน พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

กรมเจ้าท่า
อจท.


                สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
ผสบ.


                     ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)
ผสบ
.๖

งานธุรการ
  งานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
งานซ่อมบำรุง
    งานโยธาและสำรวจ        งานอำนวยการและวางแผน

 การแบ่งสายงาน

 แบ่งเป็น 5 สายงานหลัก ได้แก่

 1 . งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ
      งานข้อมูล สถิติ รายงานการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ราชการ ปฏิบัติงานอื่น
      ตามที่ได้รับมอบหมาย

 2. งานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ มีหน้าที่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานขุดลอก , ขุดลอกร่องน้ำ
     ในพื้นที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลสถิติ รายงานการขุดลอก ติดตามและประเมินผลงาน
     จัดเจ้าหน้าที่ประจำเรือออกปฏิบัติงาน เตรียมการเรื่องอุปกรณ์การขุดลอกการขนส่งและ
     ประสานงานการลากจูงเรือ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 3. งานซ่อมบำรุง มีหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเรือขุด เรือพี่เลี้ยง เรือบรรทุกรถขุด รถขุด
     ยานพาหนะและปรับปรุงบำรุง รักษาอาคาร สถานที่ พัสดุ เครื่องจักรกล จัดทำข้อมูล
     สถิติ รายงานการซ่อมบำรุง ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


4. งานโยธาและสำรวจ มีหน้าที่สำรวจสภาพร่องน้ำก่อนและหลังการขุดลอก ออกแบบและสร้างแผนที่
      หาตำบลที่ขุดลอก รวบรวมแผนที่ร่องน้ำต่างๆ , ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

4. งานอำนวยการและวางแผน มีหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอนประสานงานรวบรวมข้อมูลตามข้อเท็จจริงและตามสถาณการณ์
วิเคราะห์ประเมินผล เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด จัดทำแผนและคำสั่งในการปฏิบัติงาน
กำกับดูแลและติดตามผล
   
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
งานอำนวยการและวางแผน
ข้าราชการ 4 คน ข้าราชการ 4 คน ข้าราชการ
5 คน
ข้าราชการ
1 คน
ข้าราชการ
1 คน
ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างประจำ 19 คน ลูกจ้างประจำ
- คน
ลูกจ้างประจำ
- คน
ลูกจ้างประจำ
- คน
ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน พนักงานราชการ 3 คน พนักงานราชการ  3 คน พนักงานราชการ
1คน
พนักงานราชการ
- คน
รวม 8 คน รวม 26 คน รวม
8 คน
รวม
2 คน
รวม
1 คน

 

ข้าราชการ
16
คน
ลูกจ้างประจำ
21
คน
ลูกจ้างชั่วคราว
2
คน
พนักงานราชการ
7
คน
รวมทั้งสิ้น 46 คน