ร่องน้ำในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) ดูแลรับผิดชอบ 106 ร่องน้ำ

ลำดับที่
ประเภทร่องน้ำ
ชื่อร่องน้ำ-จังหวัด

ขนาดร่องน้ำ (เมตร)
การตกตะกอน
เฉลี่ย (ม./ปี)
ปริมาณ
เนื้อดินที่ขุด
(ม.3 /ปี )
ลักษณะวัสดุ
พื้นท้องน้ำ
หมายเหตุ
กว้าง
(ม.)
ยาว
(กม.)
ลึกLLW
(ม.)
ผ=มีแผนที่ร่องน้ำ
อผ= ร่องน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้ อปท.
ร่องน้ำขนาดใหญ่ 4 ร่องน้ำ
 
1
ชุมพร อ.เมือง จังหวัดชุมพร
60
     3.65      3.5
1.5
   
790,500
ทราย
2
บ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
60
   35.9
     5.0
0.5
1,500,000
โคลน
3
ท่าเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
60
     1.0      4.0
0.8
      
760,000
ทรายปนหิน
-
4
ท่าเรือท้องศาลาเกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี ร่องน้ำ
60
    30.0      5.5
-
-  
ฟองทะเล
ท่าเรือท้องศาลาเกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานีแอ่งกลับลำ
200
    -      5.5
-
-  
-
ปริมาณเนื้อดินรวม 3,050,500 ลูกบาศก์เมตร
ร่องน้ำขนาดกลาง 24 ร่องน้ำ  
 5 บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 40 5.3         2.0
1.0
220,000
โคลน-ทราย
 6 คลองบางกราใหญ่ จ.เพชรบุรี ร่องนอก
30
0.623
      2.0
-
-
-
คลองบางกราใหญ่ จ.เพชรบุรี ร่องใน
10
0.45
     2.0
-
-
-
7 อีแอด อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
30
2.2
     2.0
-
120,000
ดินปนทราย
 8 ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์ร่องนอก 40 2.4      2.0
1.0
170,000
ทราย
ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์ร่องใน 10 3.9      2.0
1.0
-
-
 9 อ่าวยาง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขันธ์ 40 0.5      2.0
1.5
80,000
โคลน-ทราย
10 บางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 40 1.1      2.0
-
-
ทราย
11 ทับสะแกหมู่ 3 อ.ทับสะแก จ.ประจวบคิรีขันธ์ 30 0.6
     2.0
-
-
-
12 ห้วยยางอ.ทับสะแก จ.ประจวบคิรีขันธ์ ร่องนอก 30 0.22
     1.5
0.8
8,000
โคลน-ทราย
อผ
ห้วยยางอ.ทับสะแก จ.ประจวบคิรีขันธ ์ร่องใน 10 0.34
     1.5
-
-
-
 13 ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 40 1.7      2.5
1.5
140,000
ทราย
14 หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 40 2.9      3.0
0.8
250,000
ทราย
15 คลองท่าเสม็ด อ.ปะทิว จ.ชุมพร ร่องนอก 30 0.4      2.0
0.3
10,000
ดินปนทราย
คลองท่าเสม็ด อ.ปะทิว จ.ชุมพร ร่องใน 20 0.2      2.0
-
-
-
16 คลองทุ่งคา ตใทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 30 10      1.5
-
6,000
-
อผ
17 คลองพนังตัก (คลองสามแก้ว) อ.เมือง จ.ชุมพร ร่องนอก 30 1.5      2.0
0.6
12,000
ทราย
อผ
คลองพนังตัก (คลองสามแก้ว) อ.เมือง จ.ชุมพร ร่องใน 20 4.8      2.0
-
75,000
-
18 คลองวิลัย ต.วิสัยเหนือ อ.สวี จ.ชุมพร 30 7      1.5
-
-
-
อผ
19 ดอนทรายแก้ว ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 30 0.7      1.5
-
-
-
20 คลองท่าทอง อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 40 4.65      4.0
0.6
49,600
โคลน-ทราย
21 ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 40 3.5      2.0
0.5
76,500
ทราย
22 โฉลกหลำ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 40 0.4      2.5
0.7
75,000

ทราย

23 คลองท่าม่วง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 30 1.2      1.5
-
55,200
-
อผ
24 คลองท่ากระจาย (ท่าชนะ) อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 30 0.8      2.0
0.9
55,200
ดินปนทราย
25 อ่าวเทียน (บ้านใต้) อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 30 0.5      2.0
0.8
10,000
ทราย
อผ
26 โฉลกบ้านเก่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 30 0.42      2.0
0.8
12,000
ทราย
อผ
27 เกาะพลอย (อ่าว 4) จ.สุราษฎร์ธานี
30 0.39      1.5
0.8
300
ทราย
อผ
28 บ้านปากคลองกระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 30 4.0      1.5
-
-
-
ปริมาณเนื้อดินรวม 1,424,800 ลูกบาศก์เมตร
ร่องน้ำขนาดเล็ก 78 ร่องน้ำ
 
29 บางทะลุ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 10 0.686     1.0
0.8
6,000
ทราย
อผ
30 คลองหัวตาล ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองจ.เพชรบุรี 20 0.75     2.0
0.8
7,000
ทราย
อผ
31 คลองบางเก่า ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 10 1.0     1.5
0.8
2,400
ทรายหยาบ
อผ
32 บางกุลา ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 10 0.17     1.0
0.8
1,800
โคลน-ทราย
อผ
33 คลองบ้านท่า ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 10 0.3     1.5
0.8
3,600
ทรายหยาบ
34 คลองบางครก ต.บางครก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 20 1.5     1.8
0.8
9,000
โคลน-ทราย
35 คลองบางจาก ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 10 2.0     1.5
-
-
ดินปนโคลน
36 คลองโตนดน้อย ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 20-30 1.8     2.0
-
-
ทรายปนโคลน
อผ
37 คลองบางอิน(ใน) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 10,20 3.0     0.8
-
-
โคลน
อผ
38 คลองบางอิน(นอก) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 20,2 1.5     2.0
-
-
โคลน
-
39 คลองบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 20,10 2.4     1.0
-
-
โคลน
40 คลองวัดเก่า ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 10 2.0     1.0
-
-
โคลน
41 คลองปากทะเล ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 20 1.6      2.0
-
-
โคลน
อผ
42 คลองบางกราน้อย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 20 0.8      2.0
-
-
ทราย
อผ
43 แหลมผักเบี้ย ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 15 0.5     1.5
-
-
โคลน
44 คลองตากบ ต.หนองศาลา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 10 2.35     1.5
-
-
-
อผ
45 คลองนา ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 10 0.35     1-1.5
-
8,500
ดินปนโคลน
อผ
46 คลองเหมือง จ.เพชรบุรี
-
-
-
-
-
-
47 บางเกตุ ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (คลองแยกร่องน้ำบ้านท่า)
-
-
-
-
-
-
48 บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 20 0.9
     1.5
-
-
ดินโคลน
49 คลองเกลียว ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10 2
     1.5
-
6,500
-
50 คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 1.0      1.7
-
4,100
-
อผ
51 คลองบางปู หมู่ 8 ตสามร้อยยอด .อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 20 2.4      1.0-2.0
-
-
-
อผ
52 คลองบางกุ่ม อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่องใน 10 0.25      1.5
-
-
-
อผ
คลองบางกุ่ม อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่องนอก 20 0.3      2.0
-
-
-
53 คลองบ่อนอก ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 20 0.2      2.0
0.6
9,000
โคลน-ทราย
54 บ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10 1.07      1.5
0.6
20,000
ดิน-ทราย
อผ
55 คลองทุ่งน้อย ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 1.0      1.8
0.8
15,000
ดิน-ทราย
56 คลองเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10 1.5      1.5
0.6
20,000
ดิน-ทราย
อผ
57 คลองเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่องใน 5 0.4      1.0
0.8
18,000
ทราย
อผ
คลองเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่องนอก 10 0.5      2.0
-
-
-
58 บางสะพานใหญ่ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 20 0.3      1.5
0.6
1,300
ดิน-ทราย
อผ
59 คลองบางนางรม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 0.5      1.5
0.6
1,000
ดิน-ทราย
60 ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
-
-
        -
-
-
-
-
61 คลองยมโดย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
-
-
        -
-
-
-
-
62 หนองข้าวเหนียว หมู่ 2 อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์       -         -         -
-
-
-
-
63 คลองคงคาชัย หมู่ 7 อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์      -        -         -
-
-
-
-
64
คลองบ้านใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     -
-
        -                -
-
-
-
65 คลองบางหัก หมู่ 1 ต.สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 0.5      2.0
-
-
ทราย
-
66 คลองชะมวง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 15 0.6      1.5
-
-
-
67 คลองริ่ว ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 20 0.95      2.0
-
-
-
68 คลองหนองบัว ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 20 1.1      1.5
-
-
-
อผ
69 คลองปะทิว ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
-
-
-
-
-
-
70 จมูกโพรง ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร ร่องใน 10 0.1      1.0
1.0
15,000
ทราย
อผ
จมูกโพรง อ.หลังสวน จ.ชุมพร ร่องนอก 20 0.3      1.5
-
-
-
71 คลองสามเสียม ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 10-20 0.55      2.0
0.8
9,400
ทราย
อผ
72 คลองทุ่งมหา ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ร่องใน 10 0.5      1.0
0.8
135,000
ดิน-ทราย
อผ
คลองทุ่งมหา ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ร่องนอก 20 2.4      1.5
-
-
-
73 คลองบางโหลง ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 20 0.5      1.2
0.8
60,000
ทราย
74 คลองบางสน ต.ชุมโค อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร 20 1.3      2.0
1.0
9,500
โคลน-ทราย
อผ
75 คลองละแม ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 20 2.55      2.0
0.7
6,900
โคลน-ทราย
76 บางเจริญ ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 20 1.6      1.5
0.8
15,000
ทราย
77 คลองบางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
-
-
-
-
-
-
-
78 คลองอีเล็ด อ.เมือง จ.ชุมพร
-
-
-
-
-
-
-
79 คลองท่าจระเข้ หมู่ 5 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 20 2.0
     2.0
-
8,000
-
-
80 บ้านบางจาก ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 10-20 1.5
     1.5
-
-
-
81 คลองบางมั่น อ.หลังสวน จ.ชุมพร 10-20 1.5
     1.5
-
-
-
82 คลองบางสมบูรณ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 20 0.25
     1.5
-
-
-
83 แหลมทองหลาง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 15 0.5
     1.5
-
-
-
84 บ่อสำโรง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 20 1.1
     1.5
-
-
ทราย-โคลน
85 ปากคลองดวด หมู่ 6 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 10-15 0.9
     1.5
-
-
-
-
86 คลองหัววัว ต.เสม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 8 4.5         -
1.0
140,000
โคลน-ทราย
อผ
87 เกาะพลวย อ่าว 1 (ร่อง 1) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
15 0.3      1.2
0.8
350
ทราย
อผ
88 เกาะพลวย อ่าว 1 (ร่อง 2) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 15 0.4      1.2
0.8
400
ทราย
อผ
89 เกาะพลวยอ่าว 2 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
15 0.225      1.2
0.8
200
ทราย
อผ
90 เกาะพลวยอ่าว 3 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
15 0.5      1.5
0.8
450
ทราย
อผ
91 พุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 20 5      1.5
0.6
87,000
โคลน-ทราย
อผ
92 ศรีธนู อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 20 0.4      2.0
0.8
4,400
ทราย
อผ
93 หาดริ้น อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 20 0.14      2.0
0.8
3,250
ทราย
94 คลองคันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 20 0.6      1.5
0.8
3,600
ทรายหยาบ
อผ
95 คลองปากกิ่ว ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 15 0.3      1.5
0.8
5,400
ทรายหยาบ
96 คลองปากบาง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 15 0.25         -
0.8
15,000
ทราย-โคลน
97 คลองเฉงอะ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ร่องใน 5 0.9      1.0
0.8
20,000
ทรายหยาบ
อผ
คลองเฉงอะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ร่องนอก 10 1.1      1.0
-
-
-
98 คลองลิปะใหญ่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
20
1.0
     1.5
-
-
ทราย
อผ
99 คลองพุมดวง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
-
-
-
-
-
-
100 คลองในวก อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 20 0.3
     1.5
-
-
ทราย
101

คลองทองไม้หัก ต.อีเล็ด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

20 3.3      1.5
-
-
ดิน-โคลน
102 คลองตาสิงห์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 20 1.1      1.5
-
-
-
103

คลองราง หมู่2 ต.ลีเล็ด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

20 3.5      1.5
-
-
ทรายปนโคลน
104

คลองเล็ด หมู่5 ต.ลีเล็ด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

20 4.0      1.5
-
-
ดินโคลน
105

คลองนางกำ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

15 0.35      1.5
-
-
ทราย-หิน
106 คลองเขย่า ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
-
-
-
-
-
ทราย-โคลน
ปริมาณเนื้อดินรวม 744,050 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อดินที่ศูนย์ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) ขุดลอก 5,219,350 ลูกบาศก์เมตร