วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
                      สบ.๖ จัดประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ก่อนการขุดลอก) ร่องน้ำเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือบริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ฯ  ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ, ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ พร้อมหัวหน้างานพัฒนา หัวหน้างานโยธาและสำรวจ  หัวหน้าหน่วยฯ, ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาประจวบคีรีขันธ์, เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, รองนายกสมาคมประมงบ้านหัวดอน, ประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงและ ผู้ประกอบอาชีพเรือโดยสาร เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ร่องน้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้พูดคุยสอบถามมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้ร่องน้ำและไม่มีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
                      สบ.๖ จัดประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ก่อนการขุดลอก) ร่องน้ำเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือบริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ฯ  ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ, ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ พร้อมหัวหน้างานพัฒนา หัวหน้างานโยธาและสำรวจ  หัวหน้าหน่วยฯ, ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาประจวบคีรีขันธ์, เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, รองนายกสมาคมประมงบ้านหัวดอน, ประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงและ ผู้ประกอบอาชีพเรือโดยสาร เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ร่องน้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้พูดคุยสอบถามมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้ร่องน้ำและไม่มีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม