วันที่ 28 ก.พ.61 เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผสบ. พร้อมด้วย ผจภ.3 (พบ.) เข้าร่วมประชุมกับ พลเอกอาทร โลหิตกุล หน.ส่วนบังคับบัญชา รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตรฯ) และคณะ ประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี การแก้ไขปัญหาการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี หลังการประชุมได้ร่วมกันลงเรือตรวจแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อเตรียมข้อมูลในการชี้แจงคณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม. สัญจร จังหวัดเพชรบุรี ในการของบกลางในการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งจะดำเนินการโดยทหารช่าง จ.ราชบุรี ในส่วนของเจ้าท่า ชี้แจงงบประมาณในการขุดลอกร่องน้ำบ้านแหลม ปากแม่น้ำเพชรบุรี ในปีงบประมาณ ปี 61 จำนวน 27ล้านบาทเพื่อการเดินเรือและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้แม่น้ำเพชรบุรีอีกส่วนหนึ่งด้วย