วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
            สบ.๖ จัดประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ก่อนการขุดลอก) ร่องน้ำคลองอีแอดและร่องน้ำบางทะลุ จังหวัดเพชรบุรี  ตามแผนปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ฯ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยและผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย, กำนันตำบลแหลมผักเบี้ย, นายกสมาคมประมงแหลมผักเบี้ยและประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมง, ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี, เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล, ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลนจากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรชายทะเลและชายฝั่งที่ ๔ (เพชรบุรี) เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ร่องน้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้พูดคุยสอบถามมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้ร่องน้ำและไม่มีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม