วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
       สบ.๖ จัดประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ก่อนการขุดลอก) ร่องน้ำหนองบัว จังหวัดชุมพร ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดย มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ฯ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลสวนแตง ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ สาขาชุมพร และประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมง เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ร่องน้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้พูดคุยสอบถามมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้ร่องน้ำต่อไป