วันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
              รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) ท่านณัฐ จับใจ และคณะตรวจการคมนาคมทางน้ำ ดอนสัก-เกาะสมุย เพื่อปรับปรุงพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการร่วมกับ อำเภอเกาะสมุยและ เทศบาลนครเกาะสมุย สำหรับสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยคือ
             ๑. ร่องน้ำท้องศาลา อำเภอเกาะพงัน ตื้นเขินเป็นปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการเทียบท่าของเรือโดยสาร ทาง สบ.๖ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้วว่าจากการสำรวจและทำแผนที่ร่องน้ำสาธารณะที่เป็นทางเรือเดินที่อยู่ในความรับผิดชอบยังมีความลึกเป็นไปตามเกณฑ์ของร่องน้ำ ส่วนบริเวณพื้นที่ตื้นเขินนั้นอยู่นอกแนวเขตทางน้ำสาธารณะซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของท่าเรือ              ๒. ท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) ให้จัดทำแผนที่ร่องน้ำท่าเทียบเรือแหลมทวดโดยให้สำรวจและจัดทำแผนที่ร่องน้ำให้เป็นปัจจุบัน
              ๓. ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ให้ทาง สบ.๖ ช่วยพิจารณา ร่องน้ำทางเรือเดินของเกาะสมุยซึ่งเป็นเรือประมงท้องถิ่น เข้าในแผนปฏิบัติงานของ สบ.๖โดยจะประสานงานกันอีกครั้ง